Algemene Voorwaarden

.

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 • In deze leveringsvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
  • “Klant”: De wederpartij van GEEPROJECT
  • “Overeenkomst”: Het geheel van tussen GEEPROJECT en de klant gemaakte afspraken met betrekking tot de levering van roerende goederen en/of diensten door
  • “Opdracht”: Een verzoek van een Klant aan GEEPROJECT tot levering van roerende goederen en/of
  • “Partijen”: GEEPROJECT en de Klant.
 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij GEEPROJECT partij is. Dit geldt ook voor alle toekomstige offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen GEEPROJECT en de Klant. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden mits voorafgaande en schriftelijke overeenstemming tussen Partijen bereikt kon worden.
 • Specifieke bedingen in een overeenkomst waarin van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken.
 • Indien ook de Klant naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst en deze strijdig zouden blijken met deze algemene leveringsvoorwaarden, zijn deze laatste desalniettemin van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant, tenzij GEEPROJECT uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van een specifieke bepaling van dan wel het geheel van de algemene voorwaarden van de Klant instemt.
 • De vernietiging of de nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverlet.
 • Alle in het kader van een overeenkomst tussen GEEPROJECT en de Klant verstrekte persoonsgegevens worden overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en bewerkt voor de afhandeling van de Overeenkomst en de klantenservice.
 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen en/of offertes van GEEPROJECT zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Toezending van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten en dergelijke verplichten GEEPROJECT niet tot het aangaan van een Overeenkomst.
 • Behoudens specifieke afwijkingen vermeld in een concrete offerte vanwege GEEPROJECT, zal elke offerte gelden voor een maximale duur van dertig (30) dagen waarna deze offerte automatisch en van rechtswege
 

Artikel 3 Totstandkoming en wijziging van Overeenkomsten

 • Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat GEEPROJECT een Opdracht van de Klant schriftelijk heeft
 • Een door GEEPROJECT gegeven schriftelijke opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien GEEPROJECT een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen de Klant heeft besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de Klant gewenste levertijd, en de Klant hierop niet binnen acht dagen reageert, wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met deze afwijkingen.
 • GEEPROJECT behoudt het recht de overeenkomst eenzijdig op te schorten indien uit door GEEPROJECT in te winnen informatie blijkt, dat de Klant onvoldoende kredietwaardig is. De Klant dient voorts op eigen initiatief GEEPROJECT onmiddellijk op de hoogte te stellen van belangrijke ontwikkelingen die een mogelijke impact kunnen hebben op zijn Belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Klant worden in ieder geval maar niet uitputtend geacht te zijn: beslaglegging op roerende, dan wel onroerende zaken van de Klant; verzoek om uitstel van betaling door de Klant; liquidatie van de onderneming van de Klant. In geval van overtreding van de in dit artikel opgenomen verplichting is GEEPROJECT gerechtigd alle overeenkomsten met de Klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van GEEPROJECT op schadevergoeding.
 • Partijen kunnen, in onderling overleg, de inhoud van een gesloten Overeenkomst wijzigen. Een wijziging van de Overeenkomst is voor GEEPROJECT pas bindend nadat zij zich schriftelijk met die wijziging akkoord heeft
 • Informatie, technische gegevens en prijsbepalingen vermeld in de aanbieding, offerte, catalogus of in reclame zijn geen garanties vanwege GEEPROJECT, maar dienen slechts ter verduidelijking van de aangeboden zaken of diensten op het moment dat het aanbod geformuleerd wordt. De hiervoor genoemde informatie kan tot het moment van het tot stand komen van de overeenkomst tussen GEEPROJECT en de Klant door GEEPROJECT worden gewijzigd.
 

Artikel 4 Prijzen en prijsaanpassingen

 • Prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW en/of andere belastingen, welke ten laste zijn van de Klant.
 • Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst een wijziging optreedt in de prijzen van materialen of grondstoffen, belastingen of andere prijsvormende factoren voor GEEPROJECT, waardoor de kostprijs voor GEEPROJECT hoger wordt dan op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst, is GEEPROJECT gerechtigd deze prijsverhoging door te rekenen aan de Klant, ook indien deze verhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact te bepalen was op het ogenblik van het tot stand komen van deze Overeenkomst.
 • Indien in de Overeenkomst voorzien is in een prijs in regie, zal het door de Klant verschuldigde bedrag worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij GEEPROJECT op dat moment gangbare tarieven.
 • Met betrekking tot wijzigingen in de Overeenkomst doorgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, is GEEPROJECT gerechtigd alle door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de Klant in rekening te brengen. Ingeval GEEPROJECT van oordeel is dat noodzakelijkerwijze meerwerken dienen te worden uitgevoerd, zal zij zulks samen met een prijsopgave voor bedoelde meerwerken schriftelijk aan de Klant meedelen. Tenzij de Klant binnen de 8 dagen na mededeling daarvan schriftelijk zijn niet-akkoord aan GEEPROJECT meedeelt, wordt de Klant geacht in te stemmen met de opgegeven meerwerken en overeenkomstige prijs.
 • Indien de Klant geheel of gedeeltelijk afziet van de uitvoering van de geplande werkzaamheden of diensten, verbindt hij zich ertoe om GEEPROJECT te vergoeden voor alle kosten die zij heeft gemaakt met het oog op de uitvoering van de eventueel aan hem onttrokken werkzaamheden, alsook voor de gederfde winst.
 

Artikel 5 Levering – termijnen

 • Indien GEEPROJECT een opgave van de levertijd van roerende goederen en/of diensten aan de Klant verstrekt, geschiedt die opgave steeds bij benadering en bij wijze van aanduiding. GEEPROJECT kan niet, ook niet na enige ingebrekestelling, aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele overschrijding van de vooropgestelde indicatieve levertijd, behoudens enige schriftelijke andersluidende overeenkomst en behoudens grove schuld aan de zijde van de GEEPROJECT. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de Klant niet het recht de overeenkomst geheel, dan wel gedeeltelijk te ontbinden, behoudens enige schriftelijke andersluidende overeenkomst en behoudens grove schuld aan de zijde van
 • Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geschiedt de levering van diensten aan de Klant op de zetel van GEEPROJECT. De levering van roerende goederen geschiedt zodra deze het bedrijfsterrein van GEEPROJECT verlaten, vanaf welk ogenblik het risico algeheel voor de Klant is. Het vervoer daarvan is steeds op kosten en risico van de Klant, tenzij wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken.
 

Artikel 6 Klachten

 • Klachten betreffende de niet-conformiteit en/of gebreken dienen uiterlijk binnen acht dagen na aflevering en alleszins vóór het gebruik, verwerking of doorverkoop van de zaken aan GEEPROJECT te worden Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk [per brief, faxbericht, e-mail en/of deurwaardersexploot] aan GEEPROJECT worden bevestigd. GEEPROJECT draagt geen enkele verantwoordelijkheid meer zodra bepaalde diensten geleverd en voltooid zouden zijn in opdracht en voor rekening van de Klant en het is de Klant die in dat geval als enige verantwoordelijk zal zijn en blijven hiervoor.
 • Het geleverde dient in zijn geheel aanwezig te blijven en de Klant dient GEEPROJECT in de gelegenheid te stellen het geleverde te bezichtigen.
 • De Klant is gehouden te allen tijde zorgvuldig voor het behoud van het geleverde te zorgen. Een eventuele mondelinge opmerking of klacht dient binnen een termijn van acht dagen volgend op de mondelinge melding schriftelijk bevestigd te worden door de Klant aan
 • Klachten en/of opmerkingen betreffende de facturatie dienen binnen de acht dagen op gemotiveerde wijze per aangetekende brief op de zetel van GEEPROJECT te worden bekendgemaakt. De termijn loopt vanaf de ontvangst van de factuur, welke wordt geacht te zijn geschied op de derde dag na de factuurdatum behoudens bewijs van eerdere ontvangst ervan door GEEPROJECT, aan te tonen door de Klant bv. bij verzending van facturen via mail.
 

Artikel 7 Betaling en eigendomsvoorbehoud

 • GEEPROJECT heeft het recht om te allen tijde voorschotten zoals vermeld in offertes van GEEPROJECT te vragen, ook al is zulks niet voorzien in de Overeenkomst.
 • Alle betalingen waartoe de Klant gehouden is, dienen te worden betaald uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur.
 • Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand van het onbetaalde Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van € 150), onverminderd het recht van GEEPROJECT om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij niet-tijdige betaling van een factuur van GEEPROJECT, zullen alle andere, eventueel op dat moment nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden en betaalbaar zijn door de Klant.
 • De eigendom van alle door GEEPROJECT op enig moment aan de Klant geleverde roerende goederen gaat pas over op de Klant zodra deze alle navolgende verplichtingen uit alle met GEEPROJECT gesloten en/of nog te sluiten Overeenkomsten is nagekomen:
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot door GEEPROJECT geleverde of nog te leveren roerende zaken;
 • eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten, daaronder vergoeding van schade, rente en kosten begrepen.
Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, is GEEPROJECT gerechtigd haar eigendommen terug te [doen] halen. Kosten verband houdende met het terughalen van haar eigendommen door GEEPROJECT, zijn integraal voor rekening van de Klant. De risico’s van het verlies of de vernietiging van de goederen zullen integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat hem de goederen werden geleverd.
 • De Klant is gehouden om de hem onder eigendomsvoorbehoud door GEEPROJECT geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van GEEPROJECT te bewaren en als herkenbaar eigendom van GEEPROJECT, door de geleverde zaken merken, te bewaren.
 • Indien een derde enig recht op de in dit artikel omschreven zaken wenst te doen gelden dan wel te doen vestigen, is de Klant verplicht om GEEPROJECT hiervan terstond mededeling te doen en dit bovendien per omgaande schriftelijk aan GEEPROJECT te bevestigen. De kosten die GEEPROJECT moet maken om haar zekerheidsrechten uit te oefenen jegens de Klant, dan wel jegens een derde, komen geheel voor rekening van de Klant.
 

Artikel 8 Medewerking van de Klant

 • De Klant is ertoe gehouden om aan GEEPROJECT tijdig alle informatie en stukken, met inbegrip van deze waarvan de Klant slechts kennis heeft tijdens de duur van de Overeenkomst, te overhandigen die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en GEEPROJECT kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid hebben voor eventuele schade ingevolge foutieve of onvolledige informatie meegedeeld door de Klant.
 • De Klant is ertoe gehouden GEEPROJECT tijdig en op voorhand alle plannen en andere noodzakelijke inlichtingen over te maken met betrekking tot eventuele kabels, leidingen en ondergrondse installaties welke op zijn eigendom gelegen Bij gebreke daaraan zal GEEPROJECT opzichtens de Klant geen enkele aansprakelijkheid hebben voor eventuele schade aan welke danige kabels, leidingen of andere voorwerpen/installaties welke zich in de ondergrond bevinden.
 • De Klant is ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de onroerende goederen toegankelijk zijn in zoverre zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de Eventuele vertraging in de uitvoering van de overeenkomst omwille van de niet of onvoldoende toegankelijkheid van bedoelde onroerende goederen kan de aansprakelijkheid van GEEPROJECT op generlei wijze in het gedrang brengen.
 

Artikel 9 Aansprakelijkheid van GEEPROJECT

 • Enkel schriftelijk door GEEPROJECT gegeven adviezen en inlichtingen zijn haar tegenstelbaar. Elke aansprakelijkheid voor mondeling gegeven adviezen en inlichtingen wordt uitgesloten.
 • De door GEEPROJECT uit te voeren werkzaamheden betreffen een middelenverbintenis en GEEPROJECT verbindt zich nooit tot welkdanig resultaat dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Inzonderheid wordt geen garantie verleend op het verkrijgen van welkdanige vergunning dan ook, premies, subsidies en/of andere zaken welke de Klant van de Overheid wenst te bekomen behoudens indien er sprake zou zijn van een ernstige, grove fout in hoofde van GEEPROJECT die door de Klant met absolute juridische zekerheid aangetoond wordt.
 • Eventuele aansprakelijkheid in hoofde van GEEPROJECT voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst vervalt integraal ingeval de Klant niet oordeelkundige zou handelen en/of zulks in strijd met de Overeenkomst en de finaliteit daarvan zou doen (met inbegrip van adviezen of rapporten), alsook indien de Klant zonder expliciete toestemming van GEEPROJECT enige wijziging heeft aangebracht aan de geleverde diensten.
 • GEEPROJECT kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade geleden door de Klant in oorzakelijk verband met een bewezen tekortkoming in hoofde van Elke aansprakelijkheid van GEEPROJECT uit hoofde van onrechtstreekse schade zoals maar niet beperkt tot inkomstenverlies, verlies van gegevens of cliënteel, vorderingen van derden, imagoschade valt buiten de verantwoordelijkheid van GEEPROJECT. Ingeval van aansprakelijkheid van GEEPROJECT uit hoofde van foutieve uitvoering van de Overeenkomst, zal de Klant enkel recht hebben op het herstel in natura van de tekortkoming door GEEPROJECT. Enkel ingeval een herstel in natura onmogelijk zou zijn, zal de Klant recht hebben op vergoeding van de door hem in oorzakelijk verband met de tekortkoming geleden rechtstreekse schade. In zulk geval is de aansprakelijkheid van GEEPROJECT alleszins beperkt tot het bedrag dat gedekt is in het kader van door GEEPROJECT afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Indien, om welke reden dan ook, geen dekking onder de door GEEPROJECT afgesloten verzekeringsovereenkomsten kan worden ingeroepen, is elke aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald voor met betrekking tot de geleverde goederen of diensten en, indien nog geen betaling zou hebben plaatsgevonden, tot één keer de prijs waartegen de Overeenkomst werd afgesloten.
 

Artikel 10 Overmacht

Partijen zullen in geval van overmacht, zoals bv. dwingende overheidsmaatregelen, oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking, lock-out, opeising, brand, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van Partijen, bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leverancier van GEEPROJECT , enz., telkens voor zover deze oorzaak niet uitsluitend van de wil van Partijen afhankelijk is, steeds het recht hebben om hetzij hun verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de Overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Partijen in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden zijn.  

Artikel 11 Ontbinding – verbreking

 • Ingeval van aanvraag van (buiten)gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of vereffening van de onderneming en/of rechtspersoon van de Klant, is de Overeenkomst, of dat gedeelte ervan dat nog niet is uitgevoerd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst ontbonden door de kennisgeving van de beslissing tot ontbinding per aangetekend Ingeval de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt binnen de 8 dagen na hiertoe door GEEPROJECT in gebreke te zijn gesteld middels aangetekend schrijven, is GEEPROJECT gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en vergoeding te vorderen van alle door haar geleden schade. In al deze gevallen is iedere vordering, welke GEEPROJECT op de Klant heeft, ineens en dadelijk opeisbaar.
 • Ingeval de Klant de Overeenkomst verbreekt om welke reden dan ook, overmacht uitgezonderd, is hij ertoe gehouden alle reeds door GEEPROJECT uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten te vergoeden. In zulk geval is de Klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van de prijs van de Overeenkomst onverminderd de mogelijkheid voor GEEPROJECT om een hogere schadevergoeding te vorderen van de Klant indien en voor zover GEEPROJECT het bewijs levert van de hogere geleden schade.
 

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten – geheimhouding

 • GEEPROJECT heeft te allen tijde het recht om de resultaten van de uitvoering van de Overeenkomst voor zichzelf te gebruiken, alsook de kennis en ervaring opgedaan door GEEPROJECT ingevolge de uitvoering van de Overeenkomst.
 • GEEPROJECT heeft tijdens de uitvoering van de Overeenkomst noch daarna een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de Klant met betrekking tot welkdanige informatie dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en met dien verstande dat zulke andersluidende regeling geen afbreuk kan doen aan welkdanige wettelijke verplichting dan ook in hoofde van GEEPROJECT of een bevel vanwege een gerechtelijke of overheidsinstantie.
 

Artikel 13 Toepasselijk recht – Geschillen

13.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.  

Artikel 14 Verwerking persoonsgegevens – Privacy Policy

 • De persoonsgegevens die betrekking hebben op de klant, worden verwerkt conform de aangehechte
 • Persoonsgegevens worden door GEEPROJECT enkel verwerkt om de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken (o.m. het verlenen van diensten, de facturatie, etc.) of indien noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van GEEPROJECT of een derde, zonder dat GEEPROJECT persoonsgegevens die verwerkt worden ter verwezenlijking van een bepaalde doelstelling zal verwerken voor een ander doeleinde, al dan niet in het kader van een andere rechtsgrond.
 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij andersluidende overeenkomst, de toestemming hiervoor van de klant of de mededeling aan een dienstverlener om de levering toe te laten. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, beschikt de klant over een recht op inzage, verbetering, gegevenswissing, overdraagbaarheid, verzet en beperking van verwerking. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door middel van een gedateerd verzoek (met bewijs van zijn identiteit). Indien de klant van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens een inbreuk zou uitmaken, heeft hij het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit